Våre tjenester

Risikostyring

Byggeprosjekter er et av de farligste typene arbeid. Det består av drifting av tungt maskineri, mannskap som arbeider i potensielt farlige settinger, intrikat logistikk og risikohensyn som må vurderes. Hvordan skal man møte fristen mens man samtidig reduserer alle disse risikoene?

Svaret ligger i administreringen av byggerisikoene. Fordi dette kan være forsvinnende komplekst kan NS Nordics opprette en detaljert plan til administrering av byggerisiko, så du kan beskytte deg selv og virksomheten din. La oss først gjennomgå de grunnleggende hensynene, slik som hva en byggeprosjektleder er ansvarlig for, de mange typene risikoer som assosieres med byggeprosjekter, og hvordan man oppnår vellykket utførelse av et prosjekt.

Hva er Byggerisikostyring?

Prosessen relatert til identifisering og iverksetting av tiltak som kan forminske belastningen fra potensielle farer i byggeprosjekter er det vi mener når vi snakker om Byggerisikostyring. Denne prosessen med risikostyring krever utfyllende planlegging for å bygge opp en risikoadministreringsplan som lar prosjektlederne anerkjenne, overvåke og minimalisere farer om de skulle dukke opp.

Under de begynnende planleggingsstadiene for byggingen vil en administreringsplan for byggerisikoer bli utviklet. Den beskriver de potensielle risikoene som kan dukke opp under prosjektet, i tillegg til eventuelle tiltak som skal gjennomføres for å forminske disse risikoene. Dette inkluderer å be et medlem av mannskapet om å ta ansvar for problemet og finne en løsning på det.

Hvilke typer Risikoer finnes i Byggeprosjekter?

Generelt sett er en risiko alt som kan føre til at prosjektet blir forsinket eller rammes av ytteligere utgifter. På en byggeplass finnes det mange forskjellige farer som kan dukke opp. Det er derfor avgjørende at man er klar over hvilke risikoer som finnes og når de kan dukke opp for å utvikle en bedre plan for risikostyringen, som innebærer:

 • Sikkerhetsrisiko: Styrken skuta har avhenger av mannskapet. Uten dem er alt stort sett umulig. Mange av oppgavene de forventes å gjennomføre utgjør en fare for helsen og sikkerheten deres. På tross av erfaringen og kunnskapen laget ditt har, kan ulykker alltid oppstå. Sørg for at dine ansatte er trygge ved å være klar over hvilke potensielle farer de må ta stilling til, og opprett en plan for å håndtere dem.
 • Økonomisk risiko: Ingenting skjer om det ikke finnes penger. Da kan ingen bli betalt, intet utstyr kan leies osv. Det er derfor det er så viktig å ha en god oversikt over alt som potensielt kan forstyrre inntektsstrømmen din. Prisøkninger på materialer, økt konkurranse og andre markedsfaktorer er eksempler. Å vite om de potensielle kostnadene disse medfører kan hjelpe deg med å holde deg til den økonomiske planen din.
 • Juridisk Risiko: Tid, penger og omfang er ikke de eneste faktorene man må vurdere når man skal administrere et byggeprosjekt. Reguleringer, forskriftsbrudd og uenigheter over vilkårene i kontrakten med kunder, leverandører og underleverandører kan utgjøre en juridisk risiko. Byggeprosjektet ditt kan avspores som følge av en av disse faktorene.
 • Prosjektrisiko: Risikoer forbundet med styring av et prosjekt er en uungåelig del av alle prosjektomfang. Utilstrekkelig planlegging og gjennomføring kan føre til overskredne frister og andre forsinkelser. Byggeprosjektlederen bør være nøye og årvåken når det kommer til potensielle hindringer.
 • Miljørisiko: Også kjent som «Force majeure», og inkluderer katastrofiske hendelser som orkaner, tornadoer og jordskjelv. Et byggeprosjekt kan ta alvorlig skade som følge av enhver katastrofe moder natur bestemmer seg for å unnslippe uten varsel, som kan gjøre byggeplassen utilgjengelig.

Styringsprosessen for Risiko

Prosessen forbundet med forminsking av risikoer for et byggeprosjekt skiller seg ikke noe særlig fra noe annet prosjekt. Den eneste forskjellen er typene risikoer du skal administrere innenfor byggeindustrien. Her finner du de fem stegene i risikoadministreringsprosessen

 • Risikoidentifisering: Å finne fram til potensielle farer som kan påvirke prosjektmålsetningene er det første steget i risikovurderingsprosessen. Dette oppnås gjennom utforsking av prosjektmaterialer, interessentintervjuer og brainstorming-møter. Risikoene bør inndeles i flere kategorier, inkludert temaer som rykte og renome, økonomi, teknologi, drifting og juridiske problemstillinger.
 • Risikoanalyse: En analysering av hver risikos sannsynlighet for å oppstå og innvirkning følger tett på etter identifiseringen av risikoene. Dette utgjør å fastslå sannsynlighetsgraden for at risikoen kommer til virkelighet, i tillegg til alle mulige effekter dette kan ha på et arbeid eller organisering. Metoder som sannsynlighetsdistribusjoner eller tiltakstrær, i tillegg til kvalitative og kvantitative teknikker kan benyttes for å gjennomføre analysen.
 • Risikoevaluering: Etter at risikoene har blitt utforsket skal de rangeres i henhold til alvorlighetsgraden deres. Dette betyr at man evaluerer hver risikos potensielle effekter sammenliknet med standardnivåer. Risikoevalueringen hjelper til med å velge priorteringsrekkefølge for risikoene, og med å fastslå hvilke av dem som trenger mest fokus.
 • Risikobehandling: Å opprette en risikobehandlingsplan er den neste fasen når risikoene er ferdig vurdert. Dette innebærer å opprette planer for å redusere, overføre, unngå eller akseptere risikoene. Risikobehandlingsstrategien bør beskrive de presise stegene som må følges i tillegg til ansvarlige parter, utløpsfrister og utgifter.
 • Risikoovervåkning: Overvåkning og vurdering av risikoene på løpende basis er siste fasen i risikovurderingsprosessen. Dette innebærer overvåkning av om risikostyringsteknikkene fungerer, oppfølging av utviklingen av risikobehandlingsplanen og oppdatering av risikovurderinger når nye risikoer dukker opp eller eksisterende risikoer endrer seg.

NS Nordics medvirker til vellykket fullføring av prosjekter uten risiko for tvister. Effektiv risikostyring fører til vellykket utføring av ethver prosjekt. Her er et par av de største fordelene ved effektiv risikostyring:

 • Minimaliserer Prosjektforsinkelser: Risikostyring hjelper med å identifisere potensielle risikoer og lar deg utvikle mitigeringsmetoder. Sjansen for forsinkelser blir dermed lavere, og prosjektet fullføres til riktig tid ved å innsette proaktive tiltak som minimaliserer risikoer.
 • Redusert Prosjektkostnad: Prosjektbudsjettet kan påvirkes av mulige risikoer, som kan identifiseres ved hjelp av risikostyring. Prosjektet kan dermed fullføres under budsjettgrensene, og utgiftene assosiert med risikoer reduseres ved å opprette effektive risikostyringstiltak.
 • Forbedret Prosjektkvalitet: Prosjektets kvalitet kan påvirkes av potensielle risikoer, som kan identifiseres med risikostyring. Kvaliteten på prosjektet økes, og sannsynligheten for feil eller defekter forminskes ved å benytte effektive risikostyringsstrategier.
 • Forsterket Prosjektsikkerhet: Sikkerheten på prosjektet kan påvirkes av potensielle farer, som kan identifiseres med risikostyringen. Sikkerheten for prosjektet blir dermed forbedret, og sannsynligheten for at noen skader seg eller ulykker finner sted blir lavere, takket være utvikling av risikostyringssystemer.
 • Økt Partstillit: Statusen på eventuelle risikoer kommuniseres til partene i Prosjektet med hjelp av risikostyring. Tilliten partene har blir dermed økt, og sjansene for uenigheter eller konflikt reduseres ved å bevise at risikoene administreres årvåkent og effektivt.

Bygg En Bedre Fremtid For Den Neste Generasjonen

Vi kommer til å være det ledende konsulentfirmaet for prosjektplanlegging og prosjektkontroll i verden av vår lidenskap!

Noen merker vi jobber med