Våre tjenester

Opptjent Verdistyring

Det første steget for effektiv ledelse av et prosjekt er å utvikle en utfyllende plan for det prosjektet. Når du begynner å utføre planen begynner derimot den utfordrende delen, da du vil måtte gjennomføre regelmessige «virkelighetstester» for å fastslå om du har nådd ønsket framgang eller ikke. I tillegg handler det ikke bare om å fullføre sent eller tidlig; det handler også om hvilken framgang som oppnås med budsjettet og innsatsen som gis.

Opptjent verdiledelse – også kalt EVM på engelsk – er en metode som kan brukes til å evaluere utviklingen og kvaliteten på et prosjekt. Under prosjektets livssyklus er dette et redskap som hjelper prosjektledere med å ta velinformerte valg. Det finnes ikke bare en framgangsmåte prosjektledere kan benytte for å bestemme hvor langt de har kommet med prosjektene sine. Ofte faller slike målinger under kategorien «subjektiv framgangsmåte» for å fastslå fullføringsprosenten for hver prosjektoppgave når det ikke finnes grunnleggende forskrifter.

Det negative aspektet med dette er at hver person vurderer suksess på en unik måte, og vil ofte være motivert av insentiver som står i direkte motsetning til hverandre. På grunn av dette er det avgjørende å benytte en metode som har blitt nøye undersøkt, utforsket og validert.

For å kunne bruke EVM-metoden effektivt er det viktig å oppfylle følgende minimumskrav:

 • En plan for prosjektet med alle detaljer må stå ferdigstilt.
 • En utregning eller evaluering av verdien for det planlagte arbeidet refereres til som planlagt verdi (PV).
 • Inntjeningsregler, også kalt inntjent Verdi (EV) benyttes for å kvantifisere mengden arbeid som gjennomføres.
 • Utregninger av faktiske kostnader, også kjent som “Faktisk Kostnad av Utført Arbeid” (ACWP) eller enkeltvis “Faktisk Kostnad” (AC) gjennomføres.
 • De kumulative utgiftene for prosjektet sammenliknes med tidsbruken. Dette for å oppnå bedre forståelse av de tidligere og senere datakurvene.

De tidligere nevnte påkravene er ikke utfyllende; faktisk blir de som regel utvidet om prosjektet er veldig stort eller komplisert. Her finner du et par eksempler på ytteligere informasjon du bør ha:

 • Indikatorer som viser hvor godt kostnader har blitt administrert (om de gikk over eller under budsjettet).
 • Indikatorer på hvorvidt tidsplanene ble møtt (bak eller foran tidsskjema).

Ved første øyekast kan det virke om at alle disse tre navnene er ganske like hverandre; likevel finnes det vesentlige forskjeller mellom dem.

 • Planlagt Verdi er den estimerte økonomiske verdien for arbeidet som blir planlagt.
 • Inntjent Verdi er den estimerte økonomiske verdien for arbeidet som allerede har blitt fullført.
 • Faktisk Kostnad er den faktiske verdien på arbeidet som har blitt gjennomført.

Når vi sammenlikner den inntjente verdien med den planlage verdien og faktiske kostnader ser vi hovedsakelig på samme tidsperiode fra tre ulike perspektiver; inntjent verdi, planlagt verdi og faktisk kostnad.

 • Hva var verdien som var forventet å stå assosiert med arbeidet som skulle fullføres – PV?
 • Hvilken verdi ble utregnet for arbeidet som faktisk ble gjennomført – EV?
 • Hva var egentlig verdien som kan fastslås av arbeidet som ble fullført – AV?

PV, EV, og AC er nøkkelelementer som kan brukes til å regne ut og måle prosjektytelsen over tid.

Som alle andre metoder har EVM egne kostnader assosiert med innføring, men gir for dette følgende fordeler:

 • Tidlig Identifisering av prosjektytelsesproblematikk : EVA sammenlikner antatt verdi, inntjent verdi og virkelige kostnader for å gi prosjektlederen en gjennomgående kunnskap rundt prosjektets ytelse. Dette gjør det mulig for prosjektlederne å legge merke til forskjeller, så de kan ta handling raskt for å løse tvisten, som minimaliserer innvirkning av eventuelle problemer på prosjektytelsen.
 • Bedre Prognoser: Prosjektledere kan bruke EVA for å forutse prosjektets eventuelle kostnader og tidsplan basert på ytelsen av prosjektet for øyeblikket. Dette lar prosjektlederne ta smarte valg og innføre korrigerende tiltak for å garantere at prosjektet fullføres innenfor tidsrammer og budsjetter.
 • Forbedret Valgtaking: EVA tilbyr rask og pålitelig informasjon rundt prosjektets ytelse til prosjektlederne. Istedenfor å være avhengig av antakelser eller ufullstendig informasjon lar dette prosjektlederne ta valg basert på prosjektets reelle, nåværende situasjon.
 • Effektiv Kommunikasjon med Partene: EVA gir prosjektledere og Parter en pålitelig måte å diskutere prosjektets ytelse på. Interessenter og partner i prosjektet drar nytte av forbedret kommunikasjon, større åpenhet og resulterende økt tillit.
 • Økt Ansvarlighetsevne: EVA gir prosjektlederne en tydelig klarhet og oversikt over forpliktelser og ansvar for at prosjektene deres gjennomføres riktig. Dette gjør det enklere å sørge for at prosjektlederne holdes ansvarlige for fullføring av prosjektene til riktig tid, i henhold til budsjett og nødvendige kvalitetsstandarder.
 • Forbedret Risikostyring: EVA kan benyttes til å spore muligheter og farer i et prosjekt. Dette hjelper med risikoidentifisering og mitigering, som reduserer sannsynligheten for at problemer som påvirker prosjektutfall skulle oppstå.
 • Effektiv Ressursstyring: Prosjektledere kan overvåke framgangen for spesifikke arbeidsoppgaver eller arbeidspakker innenfor et prosjekt med hjelp fra EVA. For å fullføre prosjektet i tide og innenfor budsjettet er det viktig å bruke ressurser på en effektiv måte.

Hvordan regner man ut Inntjent Verdi?

EV = Totalt Prosjektbudsjett * Fullført % av Prosjektbudsjett

Formler for Inntjent Verdistyring

Det finnes en rekke formler enn kun en enkelt EV. Den fullstendige oversikten ser ut som følgende:

Det finnes mange måter å gjøre prosjektledelse på, i tillegg til verktøy som kan brukes på egenhånd, som kan hjelpe prosjektledere med å levere vellykkede prosjekter. EVM er kun et av instrumentene som bør benyttes på grunn av de mange fordelene den tilbyr, men du kan samtidig vurdere de mangfoldige andre alternativene som finnes tilgjengelige for øyeblikket. Generelt sett anbefales det likevel å benytte liknende strategier for å fjerne menneskers naturlige partiskhet ovenfor ulike utfall, og for å beskytte partenes interesser både internt og eksternt.

Bygg En Bedre Fremtid For Den Neste Generasjonen

Vi kommer til å være det ledende konsulentfirmaet for prosjektplanlegging og prosjektkontroll i verden av vår lidenskap!

Noen merker vi jobber med